U bent hier

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV)

Gemeentelijke Vereniging voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke vzw (VVV)

Opdracht:

De VVV werd door de gemeente belast met de uitvoering van het toeristisch beleid in de gemeente, zoals omschreven in de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Dit omvat onder meer:

  • toeristische productontwikkeling
  • uitwerking van een kwalitatief evenementenbeleid
  • uitwerking van een marketing- en promotiebeleid
  • samenwerking met andere toeristische actoren
  • samenwerking met privé-actoren binnen de toeristische sector in de gemeente

De VVV voert de in de statuten en in de samenwerkingsovereenkomst omschreven opdrachten autonoom en op een kwaliteitsvolle manier uit, en is vrij, binnen het kader van het strategisch meerjarenplan van de gemeente, in de manier waarop ze haar opdracht vervult. Deze taakvervulling dient in overeenstemming te zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur en verder met alle toepasselijke regelgeving en met het door de gemeente gevoerde beleid inzake toerisme zoals opgenomen in het meerjarenplan. Om haar taak te vervullen worden middelen door de gemeente ter beschikking gesteld.

Samenstelling:

De vereniging is samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden:

Categorie A: de gemeente Koksijde, vertegenwoordigd door alle gemeenteraadsleden van de gemeente Koksijde.

Categorie B: 3 leden die uit hoofde van hun expertise of ervaring in de toeristische sector een bepaalde vereniging of privé-actor van Koksijde vertegenwoordigen en die na een open oproep onder de handelaarsverenigingen, horecavereniging en immobiliënsector worden aangesteld.

De Algemene Vergadering VVV is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt minstens één keer per jaar bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komende jaar.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur VVV bestaat uit 2 categorieën bestuurders:

Categorie A: de gemeente Koksijde, vertegenwoordigd door 12 gemeenteraadsleden voorgedragen en afgevaardigd door de gemeenteraad van de gemeente Koksijde. De burgemeester en de schepen die het toerisme onder zijn bevoegdheid heeft, maken ambtshalve deel uit van de raad van bestuur en zijn stemgerechtigd.

Categorie B: de privésector, vertegenwoordigd door twee bestuurders (en hun plaatsvervanger) en benoemd uit de leden van categorie B uit de algemene vergadering.

De raad van bestuur komt bijeen telkens het nodig blijkt, maar minstens tien maal per jaar.

De secretaris VVV, de penningmeester VVV en het diensthoofd Toerisme hebben het recht aanwezig te zijn in de raad van bestuur en de algemene vergadering als technici, maar zonder stemrecht. Zij bereiden de dossiers voor.

Het directiecomité VVV is belast met het dagelijks bestuur en wordt aangesteld door de raad van bestuur. De schepen van Toerisme wordt ambtshalve toegevoegd. De secretaris VVV, de penningmeester VVV en het diensthoofd Toerisme zetelen ambtshalve in het directiecomité als technici, maar zonder stemrecht.

Voorzitter van de VVV is Greta Suber-Delie, schepen van Toerisme is Dorine Geersens.

Secretaris van de VVV is Mieke Ghesquière (diensthoofd Toerisme), penningmeester van de VVV is Marian Meuleman.

Onderstaand de beleidsdocumenten voor de VVV