U bent hier

Rioolaansluitingen

1/ Eengezinswoningen

Stelsel ZONDER wachtaansluiting

 • De gemeente komt de aansluiting uitvoeren
 • Op privé-gebied moeten de buizen worden aangelegd tot aan de rooilijn, op een maximale diepte van 1 meter (voor aansluiting van kelders is een apart reglement voorzien)
 • Kostprijs aansluiting eengezinswoning: voor de start van de werken dient een bedrag van 75 € per lopende meter (tussen de perceelgrens en het vermoedelijke aansluitingspunt) in consignatie te worden gegeven bij de financieel beheerder. Zodra de werken tot aansluiting aan het openbaar rioolnet voltooid zijn, wordt de werkelijke kost opgesteld. De betaalde geconsigneerde som wordt in mindering gebracht.
 • Administratie: je moet een aanvraag voor rioolaansluiting zonder wachtaansluiting indien door op de blauwe knop hiernaast te klikken, zodat wij een dossier kunnen opstarten (+ plan bijvoegen)
 • Rioolkeuring door erkende keurder vereist
 • Nadat wij uw keuringsattest ontvangen, sturen wij u een lozingsvergunning.

Stelsel MET wachtaansluiting

 • Wachtaansluiting = aftakking van de hoofdriool naar ieder perceel tot ongeveer 30 cm van de rooilijn, op een diepte van ongeveer 1 m
 • De gemeente komt de aansluiting niet uitvoeren - moet in privé gebeuren
 • Administratie: je moet een aanvraag voor rioolaansluiting met wachtaansluiting indienen door op de blauwe knop hiernaast te klikken, zodat wij een dossier kunnen opstarten.
 • Rioolkeuring door erkende keurder vereist
 • Nadat wij uw keuringsattest ontvangen, sturen wij u een lozingsvergunning.

2/ Meergezinswoningen

 • Voor de aansluiting van meergezinswoningen moet je een privé-aannemer met erkenning klasse C1 aanstellen. Die aannemer moet vooraf een aanvraag indienen bij de gemeente, met een duidelijke inplantingsplan van aansluitingen. De werken kunnen pas starten na goedkeuring door de gemeente.
 • Voor de werken kunnen worden uitgevoerd, moet er een waarborg worden betaald van € 1.000. Dit kan betaald worden op het rekeningnummer BE56 0910-0022-9088 van de gemeente met vermelding: Rioolaansluiting meergezinswoning en het adres van aansluiting. Gelieve de facturatiegegevens voor deze borgfactuur door te mailen naar technischbureau [at] koksijde.be
 • De borg wordt volledig teruggestort na controle. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de gestelde voorwaarden en het openbaar domein moet in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

3/ De uitvoering

 • Materialen: PVC buizen - diameter 160 mm
 • Regenwater: water afkomstig van goten, koeren, terrassen. In de straat is geen regenwaterstelsel voorzien voor de afvoer van regenwater afkomstig van privé. Regenwater moet dus op privé-domein blijven : regenwaterput, hergebruik, bezinken. Ook de overloop van een regenwaterput naar de riolering is verboden 

4/ Keuring aansluiting op riolering

Een correcte scheiding en aansluiting van het afvalwater is noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast en droogte te voorkomen.

Wanneer is een keuring verplicht :

 1. bij nieuwbouw of herbouw;
 2. als je een nieuwe bijkomende aansluiting aanvraagt;
 3. als je een IBA (individuele zuivering) plaatst;
 4. nadat een inbreuk is vastgesteld
 5. bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
 6. nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande niet-conforme keuring van de privéwateravoer (herkeuring)

Het wettelijk kader van de keuring is geregeld in het algemeen waterverkoopreglement en het Ministrieel besluit keuring.
https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement
Ministrieel besluit 


https://www.vlario.be/keuring/richtlijnen-keuring/


https://www.aquaflanders.be/keuring-van-mijn-riolering

De keuring heeft als doel te controleren of :

 • het afvalwater aangesloten is op de riolering op het openbaar domein of op de individuele zuivering (aansluiting en voorbehandeling volgens de zoneringsplannen)
 • het afval- en regenwater gescheiden wordt afgevoerd
 • de regenwaterput, infiltratievoorziening en buffervoorziening aanwezig zijn waar verplicht.

Wanneer vraag ik de keuring aan?

Je kan een keuring aanvragen wanneer het pand keuringsklaar is. Dit betekent in de praktijk :

 • het rioleringsstelsel is volledig aangeleqgd vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt. De toestellen zelf dienen nog niet geplaatst te zijn (bv WC, uitgietbak, bad, ...)
 • het afwateringssysteem op privéterrein is toegankelijk en bereikbaar. Alle putten dienen zichtbaar te zijn en op een normale manier te openen. Inspecteer op voorhand de aansluitputjes op de perceelgrens en kijk of er geen verstopping is. Indien dit het geval is, kan de keuring niet plaatsvinden. Je laat in dat geval het probleem oplossen alvorens de keuring te laten uitvoeren. Indien de huisaansluitputjes nog niet geplaatst zijn, dan dienen de afvoerleidingen toegankelijk te zijn ter hoogte van de rooilijn.

Wat wordt er gecontroleerd?

 • De keurder controleert het rioleringsplan en de benodigde documenten. De keurder zal het pand "conform" of "niet conform" verklaren, rekening houdend met de vereisten, vastgelegd in het algemeen waterverkoopreglement en volgens het Ministrieel besluit betreffende de keuring van privéwaterafvoer.

Procedure

Na het uitvoeren van de werken spreekt u een erkend keurder aan om de installatie te keuren. Het attest van keuring of niet-keuring wordt overgemaakt aan de gemeente via  technischbureau [at] koksijde.be

Bij een niet conform attest worden op korte termijn aanpassingswerken uitgevoerd en dient de installatie herkeurd te worden.

Keurders: de gemeente aanvaardt keurders die erkend zijn door zowel Aquaflanders als Vlario
Aquaflanders: keurders
Vlario: keurders

 

5/Bijlage: reglement van de keuring van de privéwaterafvoer

reglement diepere aansluitingen en aansluitingen kelders

Alle info over keuringen vindt u via de folder op onderstaande link :


6/Belangrijke gegevens

 • Renovatie of afbraak: indien de bestaande woning is aangesloten, moet de aansluiting opnieuw gebruikt worden. De aansluiting moet door de bouwheer worden opgezocht.
 • Bestaande septische putten moeten worden gesupprimeerd of omgevormd worden tot hemelwaterputten.
 • Bestaande septische putten kunnen in de meeste gevallen kortgesloten worden bij aansluiting op de riolering.
 • Helling buizen op privé: 0,5 cm per meter
 • Voorzie voldoende toezichtputten, minstens één tegen de rooilijn
 • Voorzie een geurafsnijder

 

7/Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen - 2020 - 2025

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 door de gemeente een verhaalbelasting gevestigd ten laste van de eigendommen gelegen langs openbare wegen of gedeelten van openbare wegen die nog op geen enkele wijze waren voorzien van enige vorm van riolering en/of kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater, en waarin er openbare riolen en/of kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater gelegd worden, onderworpen aan een jaarlijkse directe belasting waarbij de kostprijs van de rioleringswerken wordt teruggevorderd.
Het totaalbedrag van de verhaalbelasting gaat de som van de verhaalbare uitgaven, plus de financieringsintresten van een twintigjarige lening indien de verhaalbare uitgaven niet in éénmaal betaald worden, niet te boven.

De verhaalbelasting die betrekking heeft op een eigenom gelijk aan de eenheidsprijs per strekkende meter, vermenigvuldigd met de lengte van de eigenom (zijde van het perceel van de eigendom) langs de weg of langsheen gedeelten van de openbare wegen waarin de openbare riolering wordt gelegd.

De eenheidsprijs per strekkende meter wordt bekomen door het totaal bedrag van de verhaalbare uitgave te delen door de totale lengte der eigendommen langs weerszijden van de straat waarin de riolering wordt gelegd. De eenheidsprijs mag maximaal 87 euro per strekkende meter per straatkant bedragen.

Het totale document vindt u terug via de volgende link : vaststellen verhaalbelasting op het aanleggen van riolen
 

8/Aansluitplicht

Indien er riolering aanwezig is in de straat is er aansluitplicht. Het plaatsen van een IBA (zelf afvalwater zuiveren) is bijgevolg verboden volgens Vlarem II

Meer info hierover vindt u op de website van Vlario via de volgende link : wetgeving rond riolering