U bent hier

Openbaarheid van bestuur

Regelgeving

Het bestuursdecreet van 7 december 2018 regelt het recht om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, om uitleg te krijgen bij bestuursdocumenten en om persoonsgegevens in bestuursdocumenten te laten verbeteren.

De gemeente is verplicht aan iedereen die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken,

  • er inzage in te verlenen
  • er uitleg over te verschaffen
  • er een afschrift van te overhandigen
  • hierop bestaan weliswaar een aantal uitzonderingen.

Waarom een aanvraagformulier?

In het decreet staat onder andere te lezen dat de aanvraag voor openbaarmaking moet voldoen aan vier formele vereisten:

  • het verzoek moet schriftelijk worden ingediend
  • de aanvrager moet het gewenste bestuursdocument vermelden
  • de aanvrager moet zijn identiteit en adres bekendmaken
  • zijn keuze bekendmaken voor inzage of afschrift
  • de aanvraag wordt gericht aan de instantie die het gewenste bestuursdocument in haar bezit heeft

Het gemeentebestuur van Koksijde heeft voor het vlotte verloop van de procedure geopteerd om een eenvormig aanvraagformulier op te stellen, dat door elke burger die om de openbaarmaking van bepaalde bestuursdocumenten verzoekt, moet ingevuld worden.
Door het invullen van het formulier worden bovenstaande formele vereisten nageleefd.

Het onderstaand formulier voorziet om de aanvraag via email (info [at] koksijde.be) rechtstreeks door te sturen naar het gemeentebestuur. Indien gewenst kan het formulier ook afgedrukt worden en per e-post te versturen naar info [at] koksijde.be .

De aanvraag tot openbaarmaking wordt steeds uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na registratie van de aanvraag beantwoord, schriftelijk of per e-mail.
De uiteindelijke beslissing tot inwilliging van een verzoek tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na registratie worden uitgevoerd.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over het decreet, de bijhorende memorie van toelichting, de omzendbrief en andere relevante documenten over het beginsel van de openbaarheid van bestuur, verwijzen we graag naar de website: www.vlaanderen.be/openbaarheid