U bent hier

Vergunning of melding omgevingsloket

Wat ?

Vanaf 01.01.2018 wordt de stedenbouwkundige aanvraag en en aanvraag tot milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. De stedenbouwkundige en milieuaspecten worden in één aanvraag behandeld.

Waarom ?

Bij stedenbouwkundige aanvragen met milieu-impact (of aanvragen voor een milieuvergunning met stedenbouwkundige impact) opteerde de aanvrager vroeger veelal voor twee afzonderlijke aanvragen.

De omgevingsvergunning behandelt beide aspecten samen. De procedure wordt hierdoor korter en eenvoudiger.

De geplande werken zijn uitvoerbaar ná een gunstige beoordeling van zowel het stedenbouwkundige aspect als het milieuaspect. De gelijktijdige beoordeling van beide aspecten geeft dus meer rechtszekerheid voor de aanvrager.

Hoe ?

Het Vlaams Gewest opteert voor een zo kort mogelijke behandelingstermijn. De procedure vereist een volledige digitalisering van het dossier via het omgevingsloket. Waar mogelijk wordt dus digitaal gewerkt.

Digitale aanvragen

De stedenbouwkundige aanvragen waarbij de medewerking van een architect werd vereist worden reeds digitaal ingediend. Deze werkwijze wordt nu uitgebreid voor alle aanvragen waar de medewerking van professionelen is vereist. Ook de aanvragen waar de documenten digitaal beschikbaar zijn (bv. de plannen van een veranda door een bouwfirma) moet je indienen via het omgevingloket. Alleen aanvragen of meldingen die volledig door een particulier worden opgemaakt kunnen nog op papier bij de gemeente worden ingediend.Voor de digitale aanvragen gebeurt de aanvraag via het omgevingsloket. De vergunningsverlenende overheid is afhankelijk van de ruimtelijke, stedenbouwkundige en milieuaspecten. Gelieve de bevoegde instantie te controleren aan de hand van de Vlaamse en Provinciale lijst. Voor de overige aanvragen is de gemeente bevoegd.

Analoge aanvragen

Voor particulieren die over geen digitale documenten beschikken en die hun aanvraag bij de gemeente willen indienen via hardcopy, kunnen dergelijke aanvraag indienen vanaf 01.01.2018 aan het loket bij de dienst stedenbouw/milieu (gemeentehuis - Zeelaan 303 / tweede verdiep). De aanvraag moet voldoen aan het normenboek voor analoge aanvraag particulieren. Breng bij het indienen van je aanvraag je identiteitskaart mee. Een email adres waar de gemeente je kan bereiken is wenselijk. Beschik je (of een vertrouwenspersoon) niet over een dergelijk adres dan gebeurt de dossierbehandeling per gewone post.

Infobrochure "De architect tekenend voor uw toekomst"

Kostprijs

Per aanvraag wordt een kostprijs aangerekend. De kostprijs varieert per dossier en is afhankelijk van de organisatie van een openbaar onderzoek, het aantal te versturen brieven, etc. Zie hiervoor het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten en het belastingreglement op het bouwen en verbouwen.