U bent hier

‘Carry back’ voor coronaverliezen is een feit

Hoe werkt de ‘carry back’?

De compensatie gebeurt door het aanleggen van een éénmalige tijdelijke vrijgestelde reserve in het belastbare tijdperk dat afsluit tussen 13 maart 2019 en 31 juli 2020. 

Een voorbeeld. Een vennootschap had 100.000 euro fiscale winst in het boekjaar 31/12/2019. Uit prognoses blijkt dat het boekjaar 31/12/2020 zal worden afgesloten met een fiscaal verlies van 50.000 euro. In dit geval kan in de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 een tijdelijke vrijgestelde reserve worden aangelegd van 50.000 euro. Op die manier zal er voor het boekjaar 2019 op een resultaat van 50.000 euro minder vennootschapsbelasting betaald moeten worden. Het is ook mogelijk dat er een terugbetaling van de voorafbetalingen zal gebeuren.


Deze vrijgestelde reserve is echter tijdelijk en zal in het volgende boekjaar teruggenomen moeten worden. In feite zorgt deze ‘carry back’ dus voor een uitstel van de te betalen belasting voor één jaar.

De ‘carry back’-verliesverrekening is trouwens geen verplichting. Voor wie geen gebruik maakt van deze maatregel, blijven de verwachte verliezen verrekenbaar met toekomstige winsten. De maatregel is bovendien niet alleen mogelijk voor vennootschappen, maar ook voor ondernemingen die een zelfstandige activiteit uitoefenen als eenmanszaak of als vrij beroep.

Praktisch

De reserve moet opgenomen worden onder code 1128: ‘Reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’. Daarnaast moet een bijhorende opgave 275 COV ingediend worden. Werd de aangifte vennootschapsbelasting al ingediend? Dan moet deze extra opgave uiterlijk op 30 november 2020 worden ingediend.

Beperkingen

Omdat het hier om een maatregel gaat die de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen bevordert, stelt de wetgever een aantal strenge voorwaarden op het gebied van uitkeringen. De maatregel geldt dus niet:

  • indien er een dividenduitkering, kapitaalvermindering, inkoop eigen aandelen of enige andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen heeft plaatsgevonden in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte met betrekking tot aanslagjaar 2021;
  • voor vennootschappen zoals beleggingsvennootschappen en gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alsook vennootschappen met een deelneming in of die bepaalde betalingen verrichten naar bedrijven gelegen in belastingparadijzen;
  • voor vennootschappen die op 18 maart 2020 reeds kwalificeerden als onderneming in moeilijkheden.

Voorzichtigheid geboden

Om te vermijden dat ondernemingen ongebreideld ingeschatte verliezen zouden aanrekenen op het resultaat van 2019, werd een sanctioneringsmechanisme opgezet, in de mate dat de prognose van de verliezen de werkelijke geleden fiscale verliezen op het einde van het boekjaar sterk zou overstijgen. Wanneer de vrijgestelde reserve wordt overschat (incl. tolerantie van 10 procent), dan geldt een afzonderlijke aanslag die varieert tussen 2 en 40 procent.

Vertel het verder