U bent hier

Bezwaarprocedure

Elke belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting.
De termijn is bij decreet vastgelegd.

Uiterste datum voor kohierbelastingen: binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Voor contante belastingen: binnen drie maanden vanaf de datum van inning van de belasting.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden. Het moet gedagtekend zijn en ondertekend door de indiener van het bezwaar of zijn vertegenwoordiger.

Het bevat volgende verplichte vermeldingen

 • de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige; indien een derde bezwaar indient, dan moet een volmachtformulier door de belastingplichtige ondertekend worden toegevoegd;
 • de belasting, het kohierartikel en het aanslagjaar van de belasting waartegen bezwaar wordt ingediend;
 • de motieven en de argumenten waarom het bezwaar ingediend wordt.
 • Indien u wenst gehoord te worden, dan moet u dat schriftelijk melden in uw bezwaarschrift.
 • Het bezwaarschrift wordt toegestuurd aan:
  Het College van Burgemeester en Schepenen
  Dienst Belastingen
  Zeelaan 303
  8670 Koksijde

Vervolg van de procedure

 • U ontvangt een kennisgeving van ontvangst van uw bezwaar.
 • Uw bezwaar wordt onderzocht.
 • Indien u in uw bezwaarschrift hebt aangegeven gehoord te willen worden, dan wordt u per schrijven uitgenodigd tot een niet-openbare hoorzitting.
 • Indien u wenst gehoord te worden, moet u dit meedelen ten laatste zeven kalenderdagen voor de hoorzitting plaatsvindt.
 • De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt per aangetekende brief betekend.
 • Indien u met deze beslissing akkoord gaat of er niet tegen in beroep gaat, wordt deze beslissing definitief.
 • Indien u met deze beslissing niet akkoord gaat, moet u overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen beroep aantekenen binnen de drie maand van de betekening van deze beslissing bij de Fiscale Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.